Trygderettigheter fra NAV

Sykemelding
Hvis det foreligger medisinske grunner til at du ikke kan være i arbeid, har du rett til sykemelding. En sykemelding kan graderes helt ned til 20%. Arbeidsgiver har hovedansvaret for deg som er sykemeldt og skal tilrettelegge så langt det er mulig.

Arbeidsavklaringspenger – APP
Av og til er ikke sykemeldingsperioden på 12 måneder tilstrekkelig for å komme seg ut i jobb. Man kan da ha krav på AAP (tidligere rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring og midlertidig uførepensjon). Aktuelle tiltak kan være medisinsk behandling, yrkesrettede tiltak eller f. eks. omskolering. Arbeidsevnen må være redusert med minimum 50 %. Krav om AAP må settes frem for NAV i god tid før sykepengeåret er omme.

Uførepensjon
Kan være aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne pga sykdom eller skade. Evnen til å utføre arbeid må være varig nedsatt med minst 50% og hovedårsaken må være varig sykdom eller skade. Hensiktsmessig behandling og arbeidsutprøving må være gjennomført. Mottar du AAP på søknadstidspunktet, er det tilstrekkelig av arbeidsevnen er varig nedsatt med minst 40 %. Skyldes uførheten godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, er det tilstrekkelig av arbeidsevnen er varig nedsatt med minst 30 %.

Grunnstønad
Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har visse ekstrautgifter som har oppstått på grunn av sykdom, skade eller lyte. Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende.

Hjelpestønad

Hjelpestønad kan gis til personer som har et særskilt behov for pleie og tilsyn pga sykdom, skade eller har en medfødt funksjonshemming.

Fysikalsk behandling
Du kan få dekket deler av dine utgifter til behandling hos fysioterapeut, forutsetningen er at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. For å få dekket utgiftene trenger du henvisning fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut. Egenandelen gir rett til frikort – egenandelstak 2, men krever at vedkommende har driftsavtale med kommunen.
Vær oppmerksom på at du må sende inn originale kvitteringer til HELFO når du har nådd egenandelsatsen så får du tilsendt egenandelskort. Personer med godkjent yrkesskade slipper å betale engenandel.

Ulike former for fysioterapi
Fysioterapi
Fysioterapeuter behandler mennesker med nedsatt funksjon etter fysiske skader, sykdom eller lidelser. Veiledning til opptrening og rehabilitering er en viktig del av arbeidet og behandlingen.

Manuellterapi

Manuellterapeuter har spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i muskel- og skjelettsystemet. En manuellterapeut er primærkontakt og har masterutdanning i manuellterapi i tillegg til fysioterapiutdanning. Disse kan henvise til fysioterapi, røntgen, spesialisthelsetjenesten og sykemelde deg for inntil 12 uker.

Psykomotorisk fysioterapi
Psykomotorisk fysioterapi er en spesialisering innenfor fysioterapi som tar utgangspunkt i sammenhengen mellom muskelspenninger og følelser. Traumatiske hendelser, sykdom eller langvarige belastninger påvirker kroppen. Kroppen er innfallsvinkelen uansett hvilke metoder som benyttes. De vanligste virkemidlene er ulike former for øvelser, bevegelser, massasje og sansestimulering. Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelser står alltid sentralt. Denne formen for fysioterapi er langvaring.

Kiropraktor
En kiropraktor er ekspert på nerve, muskel og skjelettlidelser hvor behandlingen består primært av manuelle teknikker. En kiropraktor er primærkontakt og har 5 års utdannelse. HELFO dekker bare en del av behandlingskostnadene inntil 14 behandlinger pr. kalenderår. Utgiftene gir ikke rett til frikort på egenandelskort 1 eller 2. Du trenger ikke henvisning fra lege. En kiropraktor kan henvise til fysioterapi, røntgen, legespesialist og sykemelde deg for inntil 12 uker.

Rehabiliteringsopphold
Helseforetakene har ansvaret for behandling i opptreningsinstitusjon og private rehabiliteringsinstitusjoner. Man betaler som oftest en egenandel pr. døgn som kan skrives av på egenandelskort 2. Personer med godkjent yrkesskade slipper å betale engenandel.

Hjelpemidler
Har du en varig funksjonsnedsettelse kan ha rett til å få stønad til ulike hjelpemidler slik at du klarer deg bedre i hverdagen. Dette kan være f. eks  som krykker, rullestoler m.m, arbeidsstoler, ulike trykkavlastende puter, sokker og hansker med varmetråder m.m. Det er Hjelpemiddelsentralen som har ansvar for dette. Ta kontakt med ergoterapeuten i kommunen for å få hjelp og be gjerne om et hjemmebesøk for å kartlegge behovet. Ergoterapeut, fysioterapeut og fastlegen kan søke om hjelpemidler.

Ortopediske hjelpemidler
Du kan få dekket utgifter til proteser, korsetter, støtteskinner/bandasjer, innleggsåler, fotsenger, og ortopediske sko. For at du skal få støtte til ortopediske hjelpemidler, må du ha en varig (over to år) nedsatt funksjonsevne i armer, ben eller rygg. Både sykehusavdelinger og privatpraktiserende spesialister kan søke om ortopediske hjelpemidler som blant annet: ortopeder, spesialister innenfor  fysikalsk medisin og rehabilitering og nevrologer. En egenandel må påberegnes. Personer med godkjent yrkesskade slipper å betale engenandel.

Bilstønad
Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan bruke offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for å kunne reise til og fra arbeids- eller utdanningssted, utføre din funksjon som hjemmearbeidende, forhindre eller bryte en isolert tilværelse eller avlaste familien i tilfeller hvor funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan forhindre innleggelse i helseinstitusjon. Bilstønad er delt opp i to kategorier: Personbil (gruppe 1), Kassebil (gruppe 2). Kassebil er beregnet på de personene som trenger å bruke rullestol for å komme seg inn og ut av bilen. Bilstønad er behovsprøvd og gis som tilskudd. Man kan også søke om tilskudd til ombygging av eksisterende bil som f. eks. håndbrems og håndgass.

Arbeids- og utdanningsreiser
Hvis du har varige forflytningsvansker og ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdanningssted med offentlige kommunikasjonsmidler, kan du søke om støtte til arbeids- og utdanningsreiser. Du betaler en egenandel som tilsvarer den rimeligste transporten med offentlig kommunikasjon der du bor. Personer med godkjent yrkesskade slipper å betale engenandel.

Share Button