Kommunale tjenester

Parkeringskort for funksjonshemmede
Parkeringskortet gir forflytningshemmede rett til å parkere på spesielt oppmerkede parkeringsplasser, og gjelder på alle offentlige parkeringsplasser merket med offentlig trafikkskilt. Tillatelsen gir rett til avgiftsfritak på offentlige parkeringsplasser og utvidet tidsbegrensning. Kortet er gyldig på steder der det er innført boligsoneparkering og gjelder i hele Norge samt deler av Europa. Parkeringskort for funksjonshemmede gir rett til fri passering av div. bomringer i Norge. For mer informasjon les her.

TT-kort
Dette er en tjeneste beregnet på personer med funksjonsnedsettelse og på forflytningshemmede som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. ​Et TT-kort dekker et bestemt antall reiser.

Ledsagerbevis
Mange kommuner har innført ledsagerbevis for personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for ledsager på arrangementer, kollektivreiser og fritidsaktiviteter. Ordningen er et ledd i en kjede av tiltak for å forebygge isolasjon og gi økt livskvalitet til enkeltpersoner med funksjonsnedsettelse.

Kortidsutleie av hjelpemidler
Mange kommuner har et kortidslager for utleie av hjelpemidler  som f. eks toalettforhøyer/dostol/dusjkrakk, seng etc. Kan lånes for inntil 3 måneder, men kan forlenges etter behov. De fleste kommunene tar en egenandel pr hjelpemiddel. Ved behov for varig utlån må man søke Hjelpemiddelsentralen.

Hjemmehjelp
Hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell kan du ha krav på hjemmehjelp. Du må ha et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker.

Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering.

Husbanken
Man kan søke Husbanken om tilpassing av bolig dersom noen i familien har en varig nedsatt funksjonsevne og har behov for tilrettelagt bolig. Tilskuddet søkes gjennom kommunen. Les mer.

Share Button