Annet

Reiser til og fra behandlingssteder
Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, har du rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Hvis det foreligger særskilt behov kan man ha krav på å få dekket utgifter med egen bil og taxi. Man betaler en egenandel pr reisevei som går innunder egenadelskort 1. Personer med godkjent yrkesskade slipper å betale engenandel.

Rett til vurdering og rett til nødvendig helsehjelp
Henvisningen skal vurderes innen 30 virkedager og spesialisthelsetjenesten vurderer din helsetilstand når henvisningen er mottatt. Vurderingen gjøres på bakgrunn av de opplysninger som er mottatt eller innhentet. Noen får status som  rettighetspasient, dvs. at  du får rett til nødvendig (prioritert) helsehjelp med fristdato for når tjenesten senest skal starte, enten i form av behandling eller utredning. Hvis spesialisthelsetjenesten ikke klarer å starte den planlagte utredning/behandlingen innen den fristen du som rettighetspasient har fått, kan du kontakte HELFO-pasientformidling. Andre vil få tilbud om helsehjelp uten  juridisk bindende frist for når hjelpen vil bli mottatt. Enkelte ganger hender det at man konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
Det innebærer at dine behov for helsehjelp til å bli best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av helsetjenesten.

Fritt sykehusvalg
Som hovedregel kan man selv velge hvilket sykehus du vil bruke ved planlagt undersøkelse og /eller behandling. Ordningen med fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige og enkelte private sykehus i hele Norge. Du kan velge både hvilket sykehus som skal vurdere helsetilstanden og hvor en eventuell behandling senere skal skje. Les mer.

Individuell plan (IP-plan)
Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven et ansvar for å se til at individuell plan blir utarbeidet også når behandlingen omhandler spesialisthelsetjenester. Planen skal være et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Det skal til enhver tid være èn tjenesteyter som har hovedansvaret for kontakt med brukeren og koordinering mellom dem som yter tjenester til brukeren. Ta kontakt med din kommune for mer informasjon.

 

Share Button